Pirkimo – pardavimo Taisyklės

1.    Pagrindinės sąvokos
1.1    Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.InternetineVaistine.lt
1.2    Pardavėjas – UAB „Panpharmacy vaistinė“ buveinės adresas: Maišinės k. 1C, Maišinė, LT-21401 Trakų raj., juridinio asmens kodas 305921132, PVM mokėtojo kodas LT100014826617. (Toliau – Pardavėjas).
1.3    Pirkėjas – Fizinis arba juridinis asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas. (Toliau – Pirkėjas).
1.4    Prekės – Visos prekės parduodamos elektroninėje parduotuvėje www.InternetineVaistine.lt
1.5    Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.InternetineVaistine.lt sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.
1.6    Darbo diena - kiekviena savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.
1.7    Taisyklės – šios elektroninės parduotuvės www.InternetineVaistine.lt naudojimosi taisyklės.
1.8    Farmacinė paslauga – vaistinėje farmacijos specialistų teikiama paslauga, apimanti receptų tikrinimą, vertinimą, nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą gyventojams, sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams, taip pat jų konsultavimą.
1.9    Farmacijos specialisto konsultacija – farmacijos specialisto ryšio priemonėmis teikiama farmacinė paslauga, apimanti nereceptinių vaistinių preparatų parinkimą, farmacinės informacijos apie vaistinius preparatus teikimą pirkėjui bei atitinkanti 2007 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos „Geros vaistinių praktikos nuostatų“ reikalavimus.

2.    Bendrosios nuostatos
2.1    Pardavėjas, orientuotas į Pirkėjus, perkančius Prekes asmeniniams arba šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Elektroninėje parduotuvėje visi juridiniai asmenys gali užsisakyti Prekes tik turėdami galutinio vartojimo tikslą, išskyrus juridinius asmenis, turinčius gydymo įstaigos licenciją, vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją arba vaistinės licenciją. Šie išvardinti juridiniai asmenys neturi teisės Elektroninėje parduotuvėje užsakyti vaistinių preparatų.
2.2    Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas, Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.3    Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
2.4    Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
2.5    Pardavėjas patvirtina, jog yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą, įsigytų prekių tinkamą pristatymą bei prekių kokybę. Grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų Pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
2.6    Pardavėjas pasilieka teisę papildyti, keisti ar taisyti Taisykles. Todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.
2.7    Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti jos stabilumui ar saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.
2.8    Pardavėjas pasilieka teisę laikinai sustabdyti arba nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, lieka galioti.

3.    Registracija elektroninėje parduotuvėje
3.1    Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas tapti Elektroninės parduotuvės Pirkėju, turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Šių duomenų pateikimas yra būtinas siekiant sėkmingai užbaigti registraciją.
3.2    Prisiregistravus, sukuriama asmeninė paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
3.3    Pirkėjas privalo saugoti prisijungimo prie Paskyros duomenis (slaptažodį) ir neperduoti šių duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų, kuriuos jam suteikė Elektroninė parduotuvė , išsaugojimą, taip pat už bet kokius veiksmus elektroninėje erdvėje (duomenų perdavimą, prekių užsakymą, vartotojo komentarus ir kitus padarinius, kurie gali kilti Elektroninėje parduotuvėje, prisijungus su Pirkėjo slaptažodžiu prie paskyros). Jei prie Elektroninės parduotuvės paskyros, naudodamasis Pirkėjo slaptažodžiu ir prisijungimo duomenimis prisijungs ir naudosis trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laikys Pirkėju. Dingus (pametus) prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui telefonu Nr. +370 699 96007 arba elektroniniu laišku (elektroninio pašto adresas [email protected])
3.4    Pirkėjas, norėdamas pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, amžių, gyvenamosios vietos adresą. Šie duomenys yra būtini Pardavėjui, kad galėtų tinkamai vykdyti Pirkėjo užsakymą. Nepateikus privalomų nurodyti duomenų užsakymas nebus vykdomas.
3.5    Pirkėjas atsako už Elektroninėje parduotuvėje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, jis privalo juos atnaujinti ir pateikti naujus duomenis Elektroninei parduotuvei. Pardavėjas niekada nebus atsakingas už žalą, kurią patyrė Pirkėjas ir (arba) tretieji asmenys, jeigu Pirkėjas pateikė neteisingus ir (arba) tretieji asmenys, jeigu Pirkėjas pateikė neteisingus ir (arba) neišsamius duomenis, arba jų nepakeitė (nepapildė), jiems pasikeitus. Jeigu Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimosi teisėtumą.
3.6    Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Elektronine parduotuve ir pateikti užsakymų. Pirkėjas vėl įgyja galimybę naudotis Elektronine parduotuve tik iš naujo užsiregistravęs.

4.    Prekių užsakymas
4.1    Norėdamas užsisakyti Prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas gali užsakymą pateikti neprisiregistravęs prie sistemos arba prisijungęs prie savo Paskyros.
4.2    Pirkėjui išsirinkus patinkančias Prekes, iš jų suformuojamas Pirkėjo Prekių krepšelis. Suformavus Prekių krepšelį Pirkėjas gali užpildyti „nuolaidos kodo“ ir (ar) dovanų kortelės lauką jeigu turi atitinkamus duomenis ir spaudžia mygtuką „Užsakyti“. (Pastaba. Nuolaidų kuponų nuolaidos nėra taikomos vaistiniams preparatams).
4.3    Pirkėjas tinkami užpildo užsakymo formą, kurioje turi įvesti duomenis, būtinus pasirinktoms Prekėms pristatyti: vardas, pavardė, telefono numeris, elektorinio pašto adresas, Prekių pristatymo vieta, pašto indeksas.
4.4    Pirkėjui tinkamai užpildžius užsakymo formą ir paspaudus mygtuką „TĘSTI“, interneto svetainės lange sugeneruojami Pirkėjo užpildyti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys Pirkėjo pageidavimus.
4.5    Pirkėjas, įsitikinęs sugeneruotos užsakymo formos tikrumu, teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „MOKĖTI“ ir įvykdo mokėjimo operaciją. 
4.6    Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes. 
4.7    Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
4.8    Elektroninei parduotuvei gavus pranešimą, jog Pirkėjas pateikė užsakymą, Elektroninė parduotuvė į Pirkėjo nurodytą el. paštą atsiunčia pranešimą, kuriuo Pirkėjas informuojamas, jog užsakymas pateiktas bei pradėtas vykdyti. Surinkus užsakymą ir paruošus jį atsiimti arba perdavus kurjerio tarnybai į Pirkėjo nurodytą el. paštą bus atsiųstas antras pranešimas, jog užsakymas įvykdytas ir išrašyta PVM-sąskaita-faktūra, nuo to momento laikoma, jog tarp Pardavėjo ir Pirkėjo susiklostė teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai. Išskyrus atvejus, kai Pirkėjo pateiktame krepšelyje yra nereceptinių vaistų.

5.    Nereceptinių vaistų įsigijimas nuotoliniu būdu
5.1    Jeigu Pirkėjo pateiktame prekių užsakyme yra nereceptinių vaistinių preparatų juos nuotoliniu būdu Pirkėjas gali įsigyti, tačiau pirkimo pardavimo sutartis bus laikoma sudaryta tik po to, kai Pardavėjo farmacijos specialistas nuotolinio ryšio priemonėmis suteiks Pirkėjui farmacinę paslaugą. 
5.2    Farmacijos specialistas teikia farmacinę paslaugą Pirkėjo nurodytu telefono numeriu darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 val. Telefonu teikiama farmacijos specialisto konsultacija yra įrašoma ir saugoma vienerius metus.
5.3    Jeigu Pirkėjas prieštarauja, kad būtų įrašyta, saugoma, teikiama farmacijos specialisto konsultacija arba atsisakius farmacijos specialisto konsultacijos, arba Pardavėjui negalint susisiekti su Pirkėju jo nurodytu telefono numeriu ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, nereceptiniai vaistai iš Pirkėjo Prekių krepšelio su pasirinkimu „gauti užsakytas prekes per kurjerį“ nurodytu adresu yra pašalinami, o jo sumokėti pinigai už pašalintus nereceptinius vaistus grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų. Pinigai grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.
5.4    Vaistai, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, nuotoliniu būdu neišduodami (neparduodami).
5.5    Vaikams iki 16 m. vaistai neparduodami (neišduodami).
5.6    Vaikams iki 18 metų neišduodami (neparduodami) Vaistai, kuriais piktnaudžiaujant gali išsivystyti priklausomybė ar toksikomanija: Vaistai, turintys pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), etanolio ir jo tirpalų, klonidino, antidepresantų, antipsichotinių, antihistamininių vaistinių preparatų.
5.7    Pirkėjas vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų gali įsigyti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio gydymo kursui. 
5.8    Vienu kartu nereceptinių vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), Pirkėjas gali įsigyti ne daugiau negu vieną išorinę, jei jos nėra, vidinę pakuotę. Pirkėjas pirkdamas vaistinių preparatų, turinčių pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtako (prekursoriaus) pseudoefedrino, skirtų vartoti skirtingu paros metu, pseudoefedrino vienam gydymo kursui gali įsigyti ne daugiau kaip 720 mg.

6.    Prekių kaina ir atsiskaitymas už prekes
6.1    Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir pateiktame užsakyme nurodomos eurais su priskaičiuotu tuo metu pagal teisės aktus galiojančiu PVM dydžiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Elektroninės parduotuvės užsakymo pateikimo momentu. 
6.2    Jeigu po užsakymo patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, pasikeičia nustatyta didžiausia leistina nereceptinio vaistinio preparato kaina, ir ji neatitinka užsakyme nurodytos prekės kainos, tokia prekė atšaukiama iš užsakymo apie tai yra informuojamas Pirkėjas nuotolinio ryšio priemonėmis. Pirkėjas norėdamas įsigyti tą pačią prekę turi pateikti naują užsakymą, kuriame yra nurodyta teisinga kaina.
6.3    Už prekių atsiėmimo Pardavėjo vaistinėje, pristatymo per kurjerį ir / ar pristatymo į terminalą / paštomatą paslaugas taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės meniu skiltyje „Pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam Prekių krepšeliui ir atskiroms Prekėms nedalijama.
6.4    Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą iš savo banko, kurį suformuoja tarpininkas www.neopay.lt platforma.
6.5    Pirkėjas negali už Prekes atsiskaityti jokiais kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

7.    Prekių pristatymas ir atsiėmimas
7.1    Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau išvardintų būdų:

  • Atsiimant prekes Panpharmacy vaistinė, UAB, esančia adresu Maišinės k. 1C, Maišinė, Trakų raj;
  • Gauti užsakytas Prekes per kurjerių tarnybą Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • Atsiimant prekes (išskyrus nereceptinius vaistus) pasirinktame partnerių atsiėmimo punkte. Prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo gauto partnerių SMS žinute atsiųsto patvirtinimo, kad Prekių užsakymas jau paruoštas ir pristatytas į partnerių atsiėmimo punktą, gavimo momento. Partnerių atsiėmimo punktų sąrašas yra nurodytas Pirkėjui pildant užsakymo formą skiltyje „Pasirinkite atsiėmimo punktą“.
  • Atsiimant prekes (išskyrus nereceptinius vaistus) pasirinktame partnerių paštomate. Prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo partnerių SMS žinute atsiųsto patvirtinimo, kad Prekių užsakymas jau paruoštas ir pristatytas į partnerių paštomatą, gavimo momento. Partnerių paštomatų sąrašas yra nurodytas Pirkėjui pildant užsakymo formą skiltyje „Pasirinkite paštomatą“. Pasirinkus pristatymo būdą į paštomatą, skirtingais metų laikais, kai temperatūra paros eigoje ženklai svyruoja, už siuntos kokybę yra atsakingas Pirkėjas. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti paštomatų pasirinkimą esant kritinei oro temperatūrai ar kitais atvejais.

7.2    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.3    Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.
7.4    Pirkėjas, atvykus kurjeriui su užsakytomis prekėmis, privalo jas apžiūrėti, įvertinti prekės pakuotės būklę, prekių kokybę, kiekį bei asortimentą, tik po to pasirašyti Prekių pristatymo dokumentus. Jeigu , gavęs prekes Pirkėjas pastebi prekių trūkumą arba siuntos ir užsakymo neatitikimus, Pirkėjas privalo Prekių siuntos nepriimti, prieš tai kartu su kurjeriu, pristačiusiu Prekes, užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo išvardinti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją. Jeigu Pirkėjas Prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad Prekės jam pristatytos nepažeistoje Prekių siuntos pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas pilnai atitinka Pirkėjo užsakymą bei Prekių pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.
7.5    Tuo atveju, jeigu Prekių pristatymas negalimas ne dėl Pardavėjo kaltės ( Pirkėjas buvo nurodęs neteisingus duomenis- adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą, nurodytu adresu Pirkėjo nepavyksta rasti ar pan., Pirkėjas neatsiima Prekių su kurjerių tarnyba suderintu laiku arba atsisako atsiimti prekes, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti Prekių pirkimo-pardavimo sutartį su Pirkėju. Nutraukus sutartį, Pardavėjas Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina už prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, tačiau Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos sumos išskaičiuoti sumą, kuri padengtų patirtas išlaidas, susijusias su šio užsakymo vykdymu.
7.6    Pardavėjas niekada nėra atsakingas už Prekių Pirkėjui terminų viršijimą, jeigu Prekės nepristatomos arba pristatomos ne sutartu laiku dėl kurjerių tarnybos arba paties Pirkėjo kaltės.

8.    Sutarties atsisakymas prekių keitimas ir grąžinimas
8.1    Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Elektroninėje parduotuvėje sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti ar pakeisti užsakytas ir nusipirktas Prekes, turi apie tai aiškiai informuoti Pardavėją paštu arba el. paštu per 14 kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Per 14 kalendorinių dienų Pirkėjui bus grąžinti sumokėti pinigai į banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas. Jei Pirkėjas atsisako prekės ne dėl prekės kokybės, tuomet prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.
8.2    Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas Prekes, kurios nėra nurodytos Taisyklių 8.3 punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių Prekių atžvilgiu.
8.3    Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:

  • nereceptinių vaistų;
  • kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;
  • kokybiškų optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų;
  • kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų;
  • kokybiškų Prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekės prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ar garantinės knygelės, jei ji buvo išduota, ir pan.);
  • kitų Prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais

8.4    Prekės laikomos kokybiškomis, jei nėra pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės nėra pažeistos mechaniškai, nėra pažeistos jų pakuotės ar nėra kitų prekių kokybės trūkumų.
8.5    Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
8.6    Nekokybiškos Prekės gali būti keičiamos ar grąžinamos per tinkamumo vartoti terminą, nurodytą ant pakuotės ar etiketėje, turint įsigijimą patvirtinantį dokumentą.
8.7    Dėl prekių keitimo ar grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: [email protected] arba tel.:+370 699 96007
8.8    Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

9.    Asmens duomenų tvarkymas
9.1    Asmens duomenis yra tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika, kuri skelbiama interneto puslapyje www.InternetineVaistine.lt.

10.    Baigiamosios nuostatos
10.1    Visi nesutarimai, susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.2    Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti ir pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją elektroninio paštu adresu [email protected] arba telefonu +370 699 96007, darbo dienomis nuo 9:00–16:00 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.